Ký hợp tác chiến lược với Baumschlager Eberle “BE” - Công ty thiết kế đa quốcgia